Сфери на подпомагане

Оперативни програми:

  • Конкурентоспособност

  • Развитие на човешките ресурси

  • Регионално развитие

  • Околна среда

  • Транспорт

  • Административен капацитет

  • Техническа помощ

Европейски средства се усвояват и по:

  • Програма за развитие на селските райони

  • Програма “Рибарство и аквакултури”