Видове кандидати

Производство:

Микропредприятията, които развиват дейност на територията на селска община. Финансират се разходи за строеж и ремонт на производстени помещения, закупуване на машини и оборудване, закупуване на транспортни средства за дейността, въвеждане на международни стандарти, консултантски разходи.

Всички останали производствени предприятия могат да кандидатстват по схемите по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. По различните схеми на програмата се финансират проекти свързани с технологична модернизация, повишаване на енергийната ефективност, внедряване на технологии за производство на елекроенергия от ВЕИ за собствени нужди, въвеждане на международни стандарти и сертифициране.

Всички предприятия от производствения сектор могат да кандидатстват за финансиране на проекти, свързани с обучения на персонала, както и за проекти за подобряване на условията на труд, по схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Иновации

Иновациите са сектор в икономиката, на който се обръща все по-голямо внимание. Финансиране за проекти, свързани с разработка на иновативни продукти и технологии, маркетинга на иновациите и внедряването им в масово производство, са предвидени по няколко схеми в рамките на Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Финансират се разходи за възнаграждения на персонала, ангажиран с разработката на иновацията, разходи за участия в изложения, инвестиции за закупуване на оборудване, необходимо за производство на новия продукт.

 

Услуги и търговия

Предприятията, развиващи дейност в сектора на услугите и търговията имат значително по-малко възможности за финансиране по европейски програми в сравнение с тези, развиващи дейност в производствения сектор на икономиката.

В случай, че предприятието е микрофирма (с персонал до 9 човека включително) и развива дейност на територията на селска община, то може да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони. Финансират се разходи за строеж и ремонт на сгради, закупуване на оборудване, закупуване на транспортни средства за дейността, въвеждане на международни стандарти, консултантски разходи.

Всички останали предприятия от сектора на услугите и търговията могат да кандидатстват за финансиране на проекти свързани с въвеждане на международно признати стандарти по едноименната схема по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

Предприятия от сектора на услугите и търговията могат да кандидатстват също за финансиране на проекти, свързани с обучения на персонала, както и за проекти за подобряване на условията на труд, по схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

Преработка на земеделски и горски продукти

Действащи или новосъздадени предприятия, преработващи селскостопански продукти и микропредприятия (с персонал до 9 човека включително), преработващи горски продукти, кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони. Финансират се разходи за строителство, закупуване на машини и оборудване, повишаване на енергийната ефективност, закупуване на транспортни средства, въвеждане на международни стандарти, консултантски услуги и при определени условия – покупката на земя и сгради.

Ако Вашето предприятие, попада в някой от изброените по-долу сектори на хранително-вкусовата или горската промишленост, то е допустимо за финансиране по мярка 4.2:

• Мляко и млечни продукти

• Месо и месни продукти

• Плодове и зеленчуци, включително гъби

• Пчелен мед

• Зърнени, мелничарски и нишестени продукти

• Растителни и животински масла и мазнини

• Технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и непреработен тютюн

• Готови храни за селскостопански животни (фуражи)

• Гроздова мъст, вино и оцет

• Производство на енергия (ел-енергия, топлоенергия) и биогорива (биоетанол, биодизел) чрез преработка на растителни и животински продукти от първична и вторична биомаса

• Първична преработка на горски продукти, свързани с използване на дървесината като суровина, преди индустриалната преработка в това число производство на дървесни брикети и пелети.

 

Земеделие и животновъдство

Фирмите и физическите лица, регистрирани като земеделски производители, могат да кандидатстват за финансиране на дейността си по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони. Финансират се проекти за създаване на трайни насаждения, закупуване на земеделска техника, оборудване за животновъдни ферми, разходи за строителство на селскостопански сгради, консултантски услуги и при определени условия – покупката на земя.