Ние предлагаме

1. Систематизиране и предоставяне на информация за текущи и предстоящи Европейски програми и проекти, както и за други донорски програми

2. Програмиране участие във финансиращи програми и проекти

 • Анализ на нуждите на потенциален кандидат (организация);
 • Позициониране на потенциален кандидат (организация) в предстоящи и текущи програми за финансиране.

3. Оценка на допустимостта

 • Анализ на потенциален кандидат и проектна идея;
 • Помощ при определянето на най-подходящия източник за финансиране на проектната идея на клиента;
 • Подробен анализ на дейностите на клиента и консултиране за кандидатстване по подходяща за клиента програма, съобразно неговите идеи и нужди;

4. Подготовка на проекто-предложения

 • Подготовка, оценка и корекции на нужните документи за кандидатстване – формуляр за кандидатстване, бюджет, логическа матрица, придружаващи документи и др.;
 • Осигуряване на цялостно техническо обслужване при разработването на проектите – окомплектоване на документите за кандидатстване;
 • Координиране на процеса по информиране на клиента за резултатите от конкурса и за последващите етапи;
 • Съдействие при подготовката на изисквани от страна на координиращия орган допълнителна информация или документация в хода на оценката на проектното  предложение.

5. Цялостно управление на проекти от подписването на договор за безвъзмездно финансиране до финално отчитане

 • Административно ръководство;
 • Изготвяне на графици за изпълнението на проекта; следене спазването на сроковете;
 • Определяне на задълженията на лицата, свързани в процеса на проекто управление;
 • Очертаване на евентуални рискови етапи в хода на изпълнението и намиране на решения;
 • Координиране връзките с финансиращата институция;
 • Подготовка на цялостна документация за обявяване на тръжни процедури за доставка на стоки, строителство и услуги;
 • Финансово управление и отчетност;
 • Подготовка на документацията към финансираща институция (поетапни и крайни доклади);
 • Подготовка за мониторинг от финансиращата институция;
 • Съдействие при подготовка на документи за промени в хода на изпълнението на проекта;
 • Съдействие при дейности, свързани с визуализацията на проекта;

6. Консултиране по подхода LEADER

Индикативно през месец септември 2021 г. стартира отново подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.

UBC разполага с експертен капацитет и богат опит за цялостно изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР), както и на всички съпътстващи я документи – анализи на територията, контролни листа за прилагане на различните мерки, вътрешни правила за работа, устав на управителния съвет, изнесени семинари за обучение на експерти и т.н.

7. Стратегическо управление и координиране на проекти на холдингови структури, общински администрации и др.

8. Подготовка на тръжни оферти по търгове обявени от бенефициенти на донорски програми

9. Консултански услуги за регулиране на ВиК сектора

- Изготвяне на бизнес планове за дейността на ВиК операторите за регулаторни цели пред ДКЕВР, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба (ЗРВКУ, НРЦВКУ, УКАЗАНИЯ НА ДКЕВР);

- Изготвяне на ценови предложения за ВиК услуги, които се утвърждават от ДКЕВР в съответствие с действащата нормативна уредба, в т.ч.:

 • образуване на цени за регулаторен период;
 • ежегодна индексация на цените на ВиК услуги;
 • образуване на цени по време на регулаторния период при обстоятелства от извънреден характер.

- Изготвяне на ежегодни отчетни доклади за дейността на ВиК операторите, които се представят в ДКЕВР.

10. Абонаментно обслужване

За клиенти, които развиват дейността си в по-далекоперспективен план и планират да привличат инвестиции от Оперативните програми, Структурните фондове на ЕС и др.методи на финансиране по повече проекти от различни програми, предлагаме услугата „Абонаментно обслужване“, която включва:

- Мониторинг (преглед на актуална информация):

 • следене на новините в зададените сектори;
 • следене на нормативите в нормативната база

- Тематичен контент анализ:

 • Кратка информация с анализ и препоръки на базата на обемната информация, събрана и обработена в процеса на мониторинга.
 • Ангажимент за отговор на въпрос в регламентиран срок:
 • Клиентът получава експертен отговор на всеки поставен от него въпрос или проучване на възможности, свързани със сектора и дейността му.

- Изработване на предложения за проекти на база на информация и в съответствие на нуждите и целите на клиента:

 • Клиентът получава информация и предложения за кандидатстване по конкретни проекти, свързани с дейността и целите му и формирани на базата на възможностите, предоставени от източниците на финансиране.

- Изработване и комплектоване на документи за кандидатстване по ОП и Структурни фондове на ЕС и др.методи на финансиране:

 • Когато клиентът се спре на предложение, консултантът подготвя всичко необходимо за кандидатстване и спечелване на съответния проект. Условията на тази услуга се регламентират от отделен консултантски договор.

11. Обучение на експерти

 • изнесени обучения
 • лекционни курсове
 • онлайн курсове
 • сертифициране на експерти