Бизнес план на ВиК дружество

Съгласно Чл. 10.  от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) ВиК операторите разработват бизнес планове за 5‐годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част.
Съгласно ал. 7 (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2013 г. ) Бизнес плановете се предоставят не по‐късно от 6 месеца преди изтичането на последната година съгласно действащия бизнес план, тоест до месец юни 2015 г.
Фирма „Обединени български консултанти“ е квалифицирана в изготвянето на такава документация и е в състояние да предложи услугите си при разработването на новия
бизнес план на управляваното от Вас дружество, така че той да има всички качества да бъде одобрен от регулаторния орган. Нашият пакет съдържа следните услуги:

1.  Изготвяне на бизнес планове за дейността на ВиК операторите за регулаторни цели пред ДКЕВР, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба (ЗРВКУ,
НРЦВКУ, УКАЗАНИЯ НА ДКЕВР);

2. Изготвяне на ценови предложения за ВиК услуги, които се утвърждават от ДКЕВР в съответствие с действащата нормативна уредба, в т.ч.:
•  образуване на цени за регулаторен период;
•  ежегодна индексация на цените на ВиК услуги;
•  образуване на цени по време на регулаторния период при обстоятелства от извънреден характер.

3. Изготвяне на ежегодни отчетни доклади за дейността на ВиК операторите, които се представят в ДКЕВР.

Изготвяне на бизнес план на ВиК дружества